ANUNT AGEA 2017 octombrie

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC METEX COM SA
CONVOACA
la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 22.10.2017 ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi;

1.Aprobarea de principiu a divizarii sau desprinderii unei parti din patrimoniul societatii METEX COM SA

2.Imputernicirea consiliului de administratie pentru intocmirea si publicarea proiectului de divizare sau desprindere.

3.Aprobarea datei de 06.11.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. si a datei de 05.11.2017 ca ex-date.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul SIBEX SA la data de referinta 01.10.2017.

Unul sau mai multi actionari reprezentind,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: – de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect care sa fie propus spre adoptare adunarii generale. Propunerile insotite de copiile actelor de identitate pot fi depuse la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,cod postal 405200,pana la data de 20.11.2016, ora 12,in plic inchis,cu mentiunea scrisa clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.10.2017 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata cf.legii nr.455/2001 ,pe adresa metexcom@gmail.com;

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Proiectele de hotarare vor fi depuse pana la data de 20.10.2017,ora 12 in aceleasi conditii ca la punctul precedent.

Actionarii societatii,indiferent de nivelul participatiei la capitalul social,pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ,insotite de copiile actelor de identitate valabile,la sediul societatii pana la data de 13.10.2017 ora 12,in plic inchis,cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.10.2017 sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata,pe adresa metexcom@gmail.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alti actionari care sa nu fie administratori ai societatii,precum si de alte persoane,pe baza de procura speciala.

Desemnarea reprezentantilor pentru A.G.A. poate fi transmisa catre societate doar in scris . Desemnarea reprezentantilor,notificarea desemnarii catre societate,precum si formularea instructiunilor de vot catre reprezentant trebuie sa asigure identificarea actionarului ,a reprezentantului si posibilitatea verificarii continutului instructiunilor de vot.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica in 3 exemplare de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia www.metexcom.ro .Procurile speciale in original,completate si semnate insotite de copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor se vor depune la sediul societatii pana la data de 19.10.2017,ora 12.

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 01.10.2017 au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data sedintei A.G.A.prin utilizarea buletinului de vot care poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website-ulacesteia www.metexcom.ro. In acest caz buletinul de vot impreuna cu copia actului de identitate al actionarului trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel tarziu 20.10.2017,ora 12.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.A.vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe prezentul site incepind cu data de 22.09.2017.

Procurile speciale vor fi depuse de catre actionari la secretariatul societatii paina la data de 19.10.2017,ora 12.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, a doua Adunare generala Extraordinara se va tine in data de 23.10.2017 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264.215206.

NUMAR TOTAL DE ACTIUNI 95.643

PROCURA SPECIALA

nr.______din data de ______2016

Subsemnatul ____________________,detinator al unui nr.de ________actiuni emise de S.C.METEX COM S.A. DEJ,actiuni care imi confera dreptul la ______voturi in adunarea generala,numesc prin prezenta pe __________ ______________posesor al B.I./C.I.seria_____nr.________,ca reprezentant al meu in adunarea generala extraordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 22.10.2017,ora 10 la Complexul comercial Modern din Dej,P-ta 16 Februarie,nr.3,judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea de principiu a divizarii sau desprinderii unei parti din patrimoniul societatii METEX COM SA

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Imputernicirea consiliului de administratie pentru intocmirea si publicarea proiectului de divizare sau desprindere.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea datei de 06.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 05.11.2017 ca ex-date.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

Numele si prenumele detinatorului de actiuni_____________________

Semnatura _____________________

BULETIN DE VOT

pentru A.G.E.A. a SC.METEX COM S.A.

din data de 22.10.2017

Nr.actiuni_______ reprezentand_____% din capitalul social

ORDINEA DE ZI

1.Aprobarea Dde principiu a divizarii sau desprinderii unei parti din patrimoniul societatii METEX COM SA

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru intocmirea si publicare proiectului de divizare sau desprindere.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea datei de 06.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 05.11.2017 ca ex-date

pentru_______impotriva________abtineri_______

PLANUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2017

PLANUL DE INVESTITII AL SC METEX COM SA DEJ PENTRU ANUL 2017

1.usa acces spatiu Vo1                                   3.000 lei

2.bransament gaz spatiu Vo1                        5.000 lei

TOTAL                                                                 8.000 LEI

Presedinte Consiliu de Administratie,

Naum Violeta

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017

SC METEX COM SA DEJ
P-ta 16 Februarie nr.3, jud.Cluj
CUI RO 207562

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

pentru exercitiul financiar 2017

– lei
INDICATORI                   Realizat   Prelim.     TR.     TR.II      TR.III     TR.IV
2015         2016
I.VENITURI TOTALE  909.400   975.000  252.010  233.150  228.550  261.290
1.Venituri din exp,     909.400   975.000  252.010  233.150  228.550  261.290
a)ven din vinzari           6.124        6.000      1.046       1.000      1.000      2.954
b)ven din chirii          825.656   878.800  214.055   221.000  221.000   222.745
c) alte venituri              77.601     90.200     36.909     11.150     6.550      35.591
2. Venituri financiare
3. Venituri extraord

II.CHELTUIELI TOT    943.862   957.200  259.889  241.874    211.155   244.282
1. Cheltuieli expl         943.862   957.200  259.889  241.874   211.155   244.282
din care:
a) cheltuieli mater        10.915       7.500       1.518      2.000        1.948      2.034
cont 601
cont 602                             8.130       5.000       1.266      1.000       1.500      1.734
cont 603                             2.785       1.500          252         500          448         300
cont 604
b) externe
cont 605                            89.781    98.000     38.000     15.000     7.000     38.000
c) marfuri
cont 607                              5.008      4.730          823          787        787        2.333

d)de personal +CA       589.706  607.580   153.710   154.970  148.800   150.100
cont 641                         479.717   494.000   125.000   126.000  121.000  122.000

cont 645                         109.989   113.580    28.710       28.970   27.800    28.100

cont 642                              7.713    19.000      6.700         4.500     3.900      3.900
e)amortizari
cont 681                           51.633     47.000    11.554      11.800   11.800    11.846
g) alte cheltuieli           112.547   109.140    24.803      38.780   22.920    22.637
cont 611                             1.240        1.000        660                          340
cont 612                             7.401        5.940     1.485         1.485    1.485      1.485
cont 613                             2.979        2.400        595            595        595        615
cont 621
cont 622                             4.770        1.000                          500         500
cont 623                             2.144           600        108            200                       292
cont 624
cont 625
cont 626                             7.667       6.900      1.732        1.700      1.700     1.768
cont 627                             1.354       1.300         415           300         300         285
cont 628                           84.992     90.000    19.808     34.000     18.000   18.192
h) impozite, taxe
cont 635                           59.334     57.000     15.568    14.000     14.000   13.432
i) ch.active cedate,
penalitati cont 658        17.225        7.250      7.213            37
2. CHELTUIELI FINANCIARE
cont 666
3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
III.PROFIT/PIERDERE  -34.462    17.800     -7.879       -8.724     17.395    17.088

IV. FOND REZERVA
V. IMPOZIT PROFIT
cont 691
VI.PROFIT NET/PIERD  -34.462   17.800     -7.879      -16.603         792     17.800
Ec. Violeta Naum

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2016

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2016

Capitolul I. Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COM SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2016 SC METEX COM SA  a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
– Naum Violeta         –  presedinte
– Georgiu Alexandru       – membru
– Cornea Marius Romulus      – membru
– Hidisan Miruna             – membru
– Tomita Tiberiu             – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2016.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2016 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2016 este urmatoarea:

Actionari                   Actiuni 01.01.2015    %    Actiuni 31.12.2016   %
As. Salaratilor METEX              38257        40%        38257           40%
BILL GIULESTI SA RM.VILCEA      33604       35,13%      33604         35,13%
Actionari PPM                     23782       24,87%      23782          24,87%
TOTAL                              95643                   95643
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2016 sint urmatoarele:

1.Active Dej:
–    Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
–    Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
–    Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
–    Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
–    Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
–    Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
–    Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2016, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
–    activele imobilizate au scazut de la 672.821 lei in 2015 la
649.100 lei in anul 2016 (cu23.721 lei), ca urmare a modernizarii unor spatii comerciale si a amortizarii mijloacelor fixe.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 51.634 lei reprezentand amortizare inregistrata in anul 2016.
Activele circulante au scazut de la 241.143 lei in 2015, la 235.362 lei in 2016, ca urmare ascaderii  creantelor comerciale si a stocurilor.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o crestere de 4.960 lei pe total grupa,in principal la grupa datorii fiscale si furnizori.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2016 este urmatoarea:
– furnizori total  24.033lei;
– datorii fiscale 116.327lei
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au scazut cu suma de34.462 lei, ca urmare apierderii inregistrate in anul 2016 in valoare de 34.462 lei .

Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 909.401 lei, inregistrundu-se o scadere de 5.631 lei fata de anul precedent.

Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au fost de 832.088 lei cu 7.971 lei mai mari
-alte venituri(din refacturare utilitati) au scazut cu 13.602 lei
Datorita mentinerii situatiei economice la nivel national precum si a concurenrei de spatii comerciale libere pe piata municipiului , am fost nevoiti sa nu majoram chiriile  pentru spatiile inchiriate si pe de alta parte au fost disponibilizate unele spatii ,nemaifiind solicitari pentru inchiriere.
-cheltuielile totale ale societatii au fost de 943.863 lei in anul 2016 inregistrand o
crestere fata de 2015 cu 73,432 lei, datorata in principal grupei alte cheltuieli(in special cu reparatiile) precum si  a cheltuielilor  cu salariile.
Societatea a inregistrat in anul 2016 o pierdere de 34,462 lei.

Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2016
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2016 pina in 31.12.2016, comparativ cu realizarile din 2015 sint:

Nr.crt.   Indicatori         Realizat  2015      Realizat 2016
1.Total venituri                      915.032              909.401

Cifra de afaceri                   824.117              832.088
Alte venituri                          90.915                77.313

2.Total cheltuieli                    870.431             943.863

cost mat. prime si cons.          5.696                 8.130

chelt.personal                        574.989           597.419

ajustari valoare                       54.141             51.634

alte cheltuieli                          235.605          286.680
Profit/pierdere                           44.601           -34.462
Numar mediu scriptic                        8                     8

2.2. Executia BVC 2016

Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2016

-lei-

DEN. INDICATORULUI          Planificat 2016   Realizat 2016     %

 1. Cifra de afaceri neta               835.000               832.088       99,652.Alte venituri                                 95.000                77.313       81,38
  3.Cheltuieli cu materii prime
  si consumabile                                  7.000                  8.130      116,14
  4. Cheltuieli cu personalul          572.000              597,419      104,44
  5. Ajustari de valoare                     54.000                51.634        95,62
  6. Alte cheltuieli                            215.000              286.680      133,34
  TOTAL CHELTUIELI                      895.000              943.863      105,46
  TOTAL VENITURI                          930.000               909.401       97,79
  REZULTAT.  CURENT                       35.000               -34.462

SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2016, societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de47.677 lei, reprezentind datorii curente si alte datorii reprezentand sume din operatii in participatiune de 50.184 lei.

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In anul 2016 au fost inventariate un numar de 2 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 0,14 lei.
De asemenea, la finele anului 2016 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.791/20.12.2016, ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora.
MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII

Pentru anul 2017 Consiliul de Administratie isi propune sa realizeze profit
prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a ocuparii unor spatii comerciale disponibile, precum si prin reducerea cheltuielilor de exploatare acolo unde sint posibile, avind in vedere costurile mari cu utilitatile.
INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
PE ANUL 2016

In anul 2016 SC METEX COM SA DEJ a realizat  o pierdere de 34.462 lei, care va reportata in perioada urmatoare.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Naum  Violeta

 

RAPORT ANUAL PENTRU EXERRCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2016

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2016Data raportului : 31.12.2016
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
SIBEX – BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale.

1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .

b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.

c. In cursul anului 2016, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

d. In anul 2016 imobilizarile corporale ale societatii au scazut cu23.721lei reprezentind modernizari spatii comerciale,

e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut o pierdere in suma de 34.462 lei in anul 2016.

1.1.1. Elemente de evaluare generala.

a) Activitatea din anul 2016 s-a incheiat cu o pierdere de 34.402 lei,pierdere ce se va recupera in perioada urmatoare.

b) Cifra de afaceri a fost in anul 2016 in suma de 832.088 lei, reprezentand vinzari cu amanuntul 6.124 lei si chirii 825.964 lei.

c) Nu este cazul.

d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 943.863 lei, realizindu-se o pierdere din exploatare de 34.174lei.

e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.

f) Datoriile pe termen scurt au crescut cu 64.906 lei in special la grupa datorii comerciale.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.

b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :

perioada                                 2014                2015                 2016

TOTAL cifra de afaceri    816.065             915.032         909.401

– chirii                                  816.065           824.117           832.088
– alte venituri                                                90.915             77.313

c) Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC RACOMY Cluj, SC LUXMAN SRL Cluj.
Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.

a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a scazut cu 5.631 scadere datorata nerealizarii grupei alte venituri.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere  si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere .

Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiate pe vad comercial si suprafata inchiriata.

c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere si ca urmare a mentinerii situatiei economicecu perspective reduse,proximitatea de municipiul Cluj-Napoca acestea avand influiente negative asupra veniturilor societatii precum si ca urmare a cresterea numarului competitorilor.

Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita mentinerii situatiei  economice de criza care a condus la mentinerea nivelului chiriilor, in ultimii ani societatea  neprocedand la majorarea acestora.

1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.

a) La data de 31.12.2016, societatea are un numar de 8 angajati, din care 4 cu studii superioare si 4 cu studii medii de specialitate.

b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.

1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea  nu este supusa riscului .
– Platile catre furnizori se fac la scadenta prioritate avind furnizorii de utilitati.

Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.

1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi :  eventualele modificari privind cresterea preturilor la utilitati in perioada urmatoare

b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.

c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia unei  eventuale diminuari rezultate din neincasarea sumelor datorate de chiriasi insolvabili ,sume pentru a caror recuperare se vor face demersuri in instanta.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de43,85% procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:nu mai este cazul.
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– SC BILL GIULESTi PROPRIETATI 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderilor inregistrate .
Dividende platite :
– anul 2014     0

-anul 2015      0

-anul 2016      0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 57 ani economist 33 ani Presedinte CA 18 ani

2. GEORGIU ALEXANDRU 28 ani inginer membru 7,8 ani

3. CORNEA MARIUS 56 ani inginer 32 ani membru 7,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 61 ani economist 37 ani membru 9,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 41 ani inginer 19 ani membru 9,2 ani
FLORIN

4.1.b. Nu este cazul.

4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 11.63 %.

4.1.d. Nu este cazul.

4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2015 este realizata de:
– ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata

Nu este cazul.

D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 6.39%.

3.3. Nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
Nr. crt. Indicatorul                       31.12.2014            31.12.2015    31.12.2016
1. Terenuri                                          123.371                123.371          123.371
2. Cladiri                                             513.660                 485.091          472.193
3. Imobilizari in curs
4. TOTAL imobil.corpo                     717.755                 672.821          649.100
5. Marfuri                                             49.999                   60.597            44.918
6. TOTAL stocuri                                 51.357                     53.495          46.519
7. Total active circul.                        212.124                  241.142         235.362
8. TOTAL ACTIV                                 933.917                  913.963         884.462
9. Capital social                                 239.108                   239.108        239.108
10. Rezerve                                         518.588                   518.587       518.587
11. TOTAL capitaluri pr.                  729.403                   774.004       739.543
12. imprumuturi si datorii asimilate
13. Furnizori                                        41.866                     19.593         24.033
14. TOTAL datorii                              199.901                   135.400       140.360
15. TOTAL PASIV                               933.917                   913.963        884.462

Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 73.39 % a imobilizarilor corporale si de 26.61 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza reduceri atat la stocuri  cat si la creante si cresteri la disponibilitati banesti.

Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 15,87 % , si a capitalurilor proprii de 84,25 %. Fata de anul 2015 acrescut ponderea datoriilor in total pasiv.

Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2014 si 2015. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au scazut cu 34.462 lei,fata de anul 2015 reprezentind oscadere de 4,45%.

b. Contul de profit si pierdere:

Nr.crt. Indicatorul                                                2014              2015          2016
1. Venituri din vinzarea marfurilor                 9.241             5.691          6.124
2. Venituri din chirii                                        806.824         818.426      825.961
3. Alte venituri                                                    69.777           90.861        77.601
4. TOTAL venituri din exploata                     885.842         914.978      909.689
5. Cheltuieli privind marfurile                        11.181             4.628          5.008
6. Cheltuieli materiale                                         6.827             7.446        10.915
7. Cheltuieli cu personalul                             590.697         574.989      597.419
8. TOTAL cheltuieli de exploata                 1.019.416         870.431      943.863
9. Rezultatul din exploatare
– Profit – – –                                                                                  44.547
– Pierdere                                                           133.574                              34.174
10. Rezultatul financiar
– Profit                                                                        325                 54
– Pierdere – – –                                                                                                     288
11. VENITURI TOTALE                                      886.167        915.032      909.401
12. CHELTUIELI TOTALE                               1.019.416        870.431     943.863
13. Rezultatul brut al exercitiului
– Profit – – –                                                                                   44.601
– Pierdere                                                             133.249                             34.462
14. Impozit pe profit                                                      0                   0
15. Profitul net – – –                                                                     44.601
16. Pierdere neta                                                133.249                             34.462

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2016 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.
La data de 31.12.2016, numerarul din casa si conturi este de69.449  lei, fata de soldul de 66.992 lei la inceputul anului.

6. Anexe
a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general, Contabil sef,
Ec. Violeta Naum

ANUNT AGOA 2017

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC METEX COM SA
CONVOACA
la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 26.04.2017 ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi;

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2016

2.Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pe anul 2016

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2016

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2016

5.Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2016.

6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a programului de investitii pe anul 2017.

7.Aprobarea datei de 28.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actinarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi A.G.O.A. si a datei de 27.05.2017 ca ex-date.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul SIBEX SA la data de referinta 14.04.2017.

Unul sau mai multi actionari reprezentind,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect care sa fie propus spre adoptare adunarii generale. Propunerile insotite de copiile actelor de identitate pot fi depuse la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,cod postal 405200,pana la data de 07.04.2017, ora 14,in plic inchis,cu mentiunea scrisa clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2017 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata cf.legii nr.455/2001 ,pe adresa metexcom@gmail.com;

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Proiectele de hotarare vor fi depuse pana la data de 25.04.2017,ora 14 in aceleasi conditii ca la punctul precedent.

Actionarii societatii,indiferent de nivelul participatiei la capitalul social,pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ,insotite de copiile actelor de identitate valabile,la sediul societatii pana la data de 14.04.2017 ora 12,in plic inchis,cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2017” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata,pe adresa metexcom@gmail.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alti actionari care sa nu fie administratori ai societatii,precum si de alte persoane,pe baza de procura speciala.

Desemnarea reprezentantilor pentru A.G.A. poate fi transmisa catre societate doar in scris . Desemnarea reprezentantilor,notificarea desemnarii catre societate,precum si formularea instructiunilor de vot catre reprezentant trebuie sa asigure identificarea actionarului ,a reprezentantului si posibilitatea verificarii continutului instructiunilor de vot.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica in 3 exemplare de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia www.metexcom.ro .Procurile speciale in original,completate si semnate insotite de copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor se vor depune la sediul societatii pana la data de 25.04.2017,ora 14.

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 14.04.2017 au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data sedintei A.G.A.prin utilizarea buletinului de vot care poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website-ulacesteia www.metexcom.ro. In acest caz buletinul de vot impreuna cu copia actului de identitate al actionarului trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel tarziu 25.04.2017,ora 14.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.A.vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe prezentul site incepind cu data de 27.03.2017.

Procurile speciale vor fi depuse de catre actionari la secretariatul societatii paina la data de 25.04.2017,ora 14.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, a doua Adunare generala Ordinara se va tine in data de 27.04.2017 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264.215206.

 

 

 

 

 

 

PROCURA SPECIALA

nr.______din data de ______2017

Subsemnatul ____________________,detinator al unui nr.de ________actiuni emise de S.C.METEX COM S.A. DEJ,actiuni care imi confera dreptul la ______voturi in adunarea generala,numesc prin prezenta pe __________ ______________posesor al B.I./C.I.seria_____nr.________,ca reprezentant al meu in adunarea generala ordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 26.04.2017 ,ora 10 la Complexul comercial Modern din Dej,P-ta 16 Februarie,nr.3,judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2016

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2016

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2016

pentru_______impotriva_______abtineri_______

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2016

pentru_______impotriva_______abtineri_______

5.Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2016

pentru_______impotriva_______abtineri_______

6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a programului de investitii pe anul 2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

7.Aprobarea datei de 28.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificareaactionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.si a datei de 27.05.2017 ca ex-date.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

 

Prin prezenta,subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi paina la data prezentei.

Numele si prenumele detinatorului de actiuni_____________________

Semnatura _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT


                                                                        pentru A.G.A.Ordinara a SC.METEX COM S.A.

din data de 26.04.2017

Numar de actiuni_______ reprezentand_____% din capitalul social

Numar de voturi cumulate__________

ORDINEA DE ZI

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2016

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2016

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2016

pentru_______impotriva_______abtineri_______

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2016

pentru_______impotriva_______abtineri_______

5.Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2016

6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a programului de investitii pe anul 2017

pentru_______impotriva_______abtineri________

7.Aprobarea datei de 28.05.2017 ca data de inregistrare si a datei de 27.05.2017 ca ex- date

pentru_______impotriva_______abtineri_______

 

 

ANUNT AGEA 2016 noiembrie

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC METEX COM SA
CONVOACA
la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 10.11.2016 ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi;

1.Aprobarea de principiu a divizarii sau desprinderii unei parti din patrimoniul societatii METEX COM SA

2.Imputernicirea consiliului de administratie pentru intocmirea si publicarea proiectului de divizare sau desprindere.

3.Aprobarea datei de 15.11.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. si a datei de 14.11.2016 ca ex-date.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul SIBEX SA la data de referinta 31.10.2016.

Unul sau mai multi actionari reprezentind,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: – de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect care sa fie propus spre adoptare adunarii generale. Propunerile insotite de copiile actelor de identitate pot fi depuse la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,cod postal 405200,pana la data de 09.11.2016, ora 14,in plic inchis,cu mentiunea scrisa clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.11.2016 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata cf.legii nr.455/2001 ,pe adresa metexcom@gmail.com;

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Proiectele de hotarare vor fi depuse pana la data de 09.11.2016,ora 14 in aceleasi conditii ca la punctul precedent.

Actionarii societatii,indiferent de nivelul participatiei la capitalul social,pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ,insotite de copiile actelor de identitate valabile,la sediul societatii pana la data de 02.11.2016 ora 12,in plic inchis,cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.11.2016 sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata,pe adresa metexcom@gmail.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alti actionari care sa nu fie administratori ai societatii,precum si de alte persoane,pe baza de procura speciala.

Desemnarea reprezentantilor pentru A.G.A. poate fi transmisa catre societate doar in scris . Desemnarea reprezentantilor,notificarea desemnarii catre societate,precum si formularea instructiunilor de vot catre reprezentant trebuie sa asigure identificarea actionarului ,a reprezentantului si posibilitatea verificarii continutului instructiunilor de vot.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica in 3 exemplare de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia www.metexcom.ro .Procurile speciale in original,completate si semnate insotite de copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor se vor depune la sediul societatii pana la data de 08.11.2016,ora 12.

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 31.10.2016 au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data sedintei A.G.A.prin utilizarea buletinului de vot care poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website-ulacesteia www.metexcom.ro. In acest caz buletinul de vot impreuna cu copia actului de identitate al actionarului trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel tarziu 08.09.2016,ora 14.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.A.vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe prezentul site incepind cu data de 10.10.2016.

Procurile speciale vor fi depuse de catre actionari la secretariatul societatii paina la data de 08.11.2016,ora 12.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, a doua Adunare generala Ordinara se va tine in data de 11.11.2016 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264.215206.

NUMAR TOTAL DE ACTIUNI 95.643

PROCURA SPECIALA

nr.______din data de ______2016

Subsemnatul ____________________,detinator al unui nr.de ________actiuni emise de S.C.METEX COM S.A. DEJ,actiuni care imi confera dreptul la ______voturi in adunarea generala,numesc prin prezenta pe __________ ______________posesor al B.I./C.I.seria_____nr.________,ca reprezentant al meu in adunarea generala extraordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 10.11.2016,ora 10 la Complexul comercial Modern din Dej,P-ta 16 Februarie,nr.3,judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea de principiu a divizarii sau desprinderii unei parti din patrimoniul societatii METEX COM SA

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Imputernicirea consiliului de administratie pentru intocmirea si publicarea proiectului de divizare sau desprindere.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea datei de 15.11.2016 ca data de inregistrare si a datei de 14.11.2016 ca ex-date.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

Numele si prenumele detinatorului de actiuni_____________________

Semnatura _____________________

BULETIN DE VOT

pentru A.G.E.A. a SC.METEX COM S.A.

din data de 10.11.2016

Nr.actiuni_______ reprezentand_____% din capitalul social

ORDINEA DE ZI

1.Aprobarea Dde principiu a divizarii sau desprinderii unei parti din patrimoniul societatii METEX COM SA

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru intocmirea si publicare proiectului de divizare sau desprindere.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea datei de 15.11.2016 ca data de inregistrare si a datei de 14.11.2016 ca ex-date

pentru_______impotriva________abtineri_______