Are you presently alarmed regarding how to get rid of extra lbs?

Bikini body review is really the trustworthy website to find the most reliable information as for the best ways, lots of trainings and dieting, that really help people to get more attractive and beautiful body. It is worth noting, that the Bikini Body Workouts Guideis actuallynot one of the different marketing projects across the world, but the opinion of a ordinary woman, who didn’t decide to buy a costly bikini body workouts guide and has found the alternate methodwhich helpseveryoneachieving success asap, and at easily affordable purchase prices.

www.mybikinibodyguidereview.com/

If you manage to follow all the instructions, it will definitely not take too many days to be impressed by the desired result. Doesn’t that look like the very idea you were making efforts for? Are you willing to use the opportunity in order to improve the way of life? It’s time to choose the right way!

Nu există comentarii

ANUNT AGEA 2016 noiembrie

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC METEX COM SA
CONVOACA
la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 10.11.2016 ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi;

1.Aprobarea de principiu a divizarii sau desprinderii unei parti din patrimoniul societatii METEX COM SA

2.Imputernicirea consiliului de administratie pentru intocmirea si publicarea proiectului de divizare sau desprindere.

3.Aprobarea datei de 15.11.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. si a datei de 14.11.2016 ca ex-date.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul SIBEX SA la data de referinta 31.10.2016.

Unul sau mai multi actionari reprezentind,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: – de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect care sa fie propus spre adoptare adunarii generale. Propunerile insotite de copiile actelor de identitate pot fi depuse la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,cod postal 405200,pana la data de 09.11.2016, ora 14,in plic inchis,cu mentiunea scrisa clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.11.2016 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata cf.legii nr.455/2001 ,pe adresa metexcom@gmail.com;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Proiectele de hotarare vor fi depuse pana la data de 09.11.2016,ora 14 in aceleasi conditii ca la punctul precedent.

Actionarii societatii,indiferent de nivelul participatiei la capitalul social,pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ,insotite de copiile actelor de identitate valabile,la sediul societatii pana la data de 02.11.2016 ora 12,in plic inchis,cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.11.2016 sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata,pe adresa metexcom@gmail.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alti actionari care sa nu fie administratori ai societatii,precum si de alte persoane,pe baza de procura speciala.

Desemnarea reprezentantilor pentru A.G.A. poate fi transmisa catre societate doar in scris . Desemnarea reprezentantilor,notificarea desemnarii catre societate,precum si formularea instructiunilor de vot catre reprezentant trebuie sa asigure identificarea actionarului ,a reprezentantului si posibilitatea verificarii continutului instructiunilor de vot.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica in 3 exemplare de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia www.metexcom.ro .Procurile speciale in original,completate si semnate insotite de copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor se vor depune la sediul societatii pana la data de 08.11.2016,ora 12.

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 31.10.2016 au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data sedintei A.G.A.prin utilizarea buletinului de vot care poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website-ulacesteia www.metexcom.ro. In acest caz buletinul de vot impreuna cu copia actului de identitate al actionarului trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel tarziu 08.09.2016,ora 14.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.A.vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe prezentul site incepind cu data de 10.10.2016.

Procurile speciale vor fi depuse de catre actionari la secretariatul societatii paina la data de 08.11.2016,ora 12.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, a doua Adunare generala Ordinara se va tine in data de 11.11.2016 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264.215206.

NUMAR TOTAL DE ACTIUNI 95.643

PROCURA SPECIALA

nr.______din data de ______2016

Subsemnatul ____________________,detinator al unui nr.de ________actiuni emise de S.C.METEX COM S.A. DEJ,actiuni care imi confera dreptul la ______voturi in adunarea generala,numesc prin prezenta pe __________ ______________posesor al B.I./C.I.seria_____nr.________,ca reprezentant al meu in adunarea generala extraordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 10.11.2016,ora 10 la Complexul comercial Modern din Dej,P-ta 16 Februarie,nr.3,judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea de principiu a divizarii sau desprinderii unei parti din patrimoniul societatii METEX COM SA

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Imputernicirea consiliului de administratie pentru intocmirea si publicarea proiectului de divizare sau desprindere.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea datei de 15.11.2016 ca data de inregistrare si a datei de 14.11.2016 ca ex-date.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

Numele si prenumele detinatorului de actiuni_____________________

Semnatura _____________________

BULETIN DE VOT

pentru A.G.E.A. a SC.METEX COM S.A.

din data de 10.11.2016

Nr.actiuni_______ reprezentand_____% din capitalul social

ORDINEA DE ZI

1.Aprobarea Dde principiu a divizarii sau desprinderii unei parti din patrimoniul societatii METEX COM SA

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru intocmirea si publicare proiectului de divizare sau desprindere.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea datei de 15.11.2016 ca data de inregistrare si a datei de 14.11.2016 ca ex-date

pentru_______impotriva________abtineri_______

Nu există comentarii

Raport audit 2015

24 raport audit 2015 fara rezerve

Nu există comentarii

Bilant contabil 31.12.2015

bun_bilant_SC_1215_XML_280316micro11111(1)

Nu există comentarii

PLANUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2016

PLANUL DE INVESTITII AL SC METEX COM SA DEJ PENTRU ANUL 2016

1.CENTRALA SI INSTALATIE TERMICA BLOC VO1 10.000 LEI

TOTAL 10.000 LEI

Presedinte Consiliu de Administratie,

Naum Violeta

Nu există comentarii

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016

SC METEX COM SA DEJ
P-ta 16 Februarie nr.3, jud.Cluj
CUI RO 207562

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

pentru exercitiul financiar 2016

- lei
INDICATORI      Realizat  Prelim.  TR.   TR.II   TR.III   TR.IV
2015 2016
I.VENITURI TOTALE    915.092 930.000 244.000 217.000 217.000   252.000                       
1.Venituri din
exploatare 914.978 930.000 244.000 217.000 217.000 252.000
a)ven din vinzari   5.691 5.000 1.500 1.000 1.000 1.500
b)ven din chirii  818.273 830.000 207.500 206.000 206.000 210.500       
c) alte venituri       90.861 95.000 35.000 10.000 10.000 40.000     
2. Venituri financiare     54                               325
3. Venituri extraordinare

II.CHELTUIELI TOTALE 870.431 895.000 235.000 210.000 208.000 242.000
1. Cheltuieli
de exploatare TOTAL  870.431 895.000 235.000 210.000 208.000 242.000
din care:
a) cheltuieli materiale 7.446 7.000 3.800 700 1.000 1.500
cont 601
cont 602            5.696 7.000    3.800 700    1.000 1.500
cont 603                1.750
cont 604
b) externe
cont 605               94.512 110.000 45.000 9.000 15.000 41.000
c) marfuri
cont 607               4.628 5.000 1.000 1.200 1.200 1.600

d)de personal +CA     565.927 572.000 140.800 142.700 142.700 145.800
cont 641              461.600   465.000 114.500  116.000  116.000 118.500
cont 645              104.327 107.000 26.300 26.700 26.700 27.300             

cont 642           9.062 11.500 2.800 2.900 2.800 3.000                                                            
e)amortizari
cont 681      54.141 54.000 13.200 13.600 13.400 13.800
g) alte cheltuieli    94.327 100.000 26.600 23.900 23.400 26.100
cont 611                1.814 3.000 1.000 1.000 1.000
cont 612               4.519 3.000 2.000 1.500 1.500 
cont 613         3.018 2.500 600 600 600 700
cont 621
cont 622     2.495 5.500 2.300 1.500 500 1.200
cont 623         394 3.000 2.000 1.000
cont 624
cont 625         415 1.000 300 300 400
cont 626                7.803 8.000 1.600 2.000 2.000 2.400
cont 627               1.473 2.000 300 500 500 700
cont 628        72.396 70.000 19.800 16.000 17.000 17.200
h) impozite, taxe
cont 635    25.780 30.000 15.000 7.500 7.500
i) ch.active cedate,
penalitati cont 658   14.608 5.500 1.800 1.000 1.000 1.700
2. CHELTUIELI FINANCIARE
cont 666
3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
III. PROFIT BRUT/ 44.601 35.000 9.000 7.000 9.000 10.000
PIERDERE 

IV. FOND REZERVA
V. IMPOZIT PROFIT 4.580 420 1.120 1.440 1.600
cont 691
VI.PROFIT NET/
PIERDERE       44.601 30.420 8.580 5.880 7.560 8.400

Director general,
Ec. Violeta Naum

Nu există comentarii

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2015

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2015

Capitolul I. Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COM SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2015 SC METEX COM SA  a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
- Naum Violeta         -  presedinte
- Georgiu Alexandru       – membru
- Cornea Marius Romulus      – membru
- Hidisan Miruna             – membru
- Tomita Tiberiu             – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2015.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2015 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2015 este urmatoarea:

Actionari                   Actiuni 01.01.2015    %    Actiuni 31.12.2015   %
As. Salaratilor METEX              38257        40%        38257           40%
BILL GIULESTI SA RM.VILCEA      33604       35,13%      33604         35,13%
Actionari PPM                     23782       24,87%      23782          24,87%
TOTAL                              95643                   95643
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2015 sint urmatoarele:

1.Active Dej:
-    Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
-    Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
-    Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
-    Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
-    Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
-    Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
-    Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2015, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
-    activele imobilizate au scazut de la 721.793lei in 2014 la
672.821 ei in anul 2015 (cu 44.934lei), ca urmare a achizitionarii a doua centrale termice si a amortizarii mijloacelor fixe.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 54.141 lei reprezentand amortizare inregistrata in anul 2015.
Activele circulante au crescut de la 212.124 lei in 2014, la 241.142lei in 2015, ca urmare a cresterii  creantelor comerciale si a stocurilor.
- datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o scadere de 64.501lei pe total grupa,in principal la grupa datorii fiscale si furnizori.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2015 este urmatoarea:
- furnizori total  18.120lei;
- avansuri incasate 1.473lei;
- datorii fiscale 114.047lei
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au crescut cu suma de 44.601lei, ca urmare a profitului inregistrat in anul 2015 in valoare de 44.601lei .

Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 915.032lei, inregistrundu-se o crestere de 28.865 lei fata de anul precedent.Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
- veniturile din chirii au crescut cu 11.449lei
-alte venituri(din refacturare utilitati) au crescut cu 25.027 lei
Datorita mentinerii situatiei economice la nivel national am fost nevoiti sa nu majoram chiriile  pentru spatiile inchiriate si de asemeni au fost disponibilizate spatii ,nemaifiind solicitari pentru inchiriere.
-venituri financiare au fost de 54 lei
-cheltuielile totale ale societatii au fost de 915.032lei in anul 2015, din care:
-cheltuieli de exploatare 870.431lei, inregistreaza o
scadere fata de 2014 cu 148.985lei, datorata in principal scaderii cheltuielilor de executare cu 111.063 lei.
Societatea a inregistrat in anul 2015 un profit de 44.601lei,dupa cum urmeaza:
profit din exploatare 44.547lei
profit financiar           54lei
Impozitul pe profit  a fost de o  lei, iar rezultatul net reprezinta un profit net de 44.601lei rezultat care va acoperi pierderea din perioada anterioara.

Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2015
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2015 pina in 31.12.2015, comparativ cu realizarile din 2014 sint:

Nr.crt.   Indicatori   Reaizat  2014 % Realizat 2015 %
Total venituri              886.167  94.26 915.032 103.29 Cifra de afaceri            916.065    92.20 824.117 89.96
1.    Productia vinduta     806.824     93 818.426 101.44
2.    Venituri vinzari marfa  9.241    52.65 5.691 61.58
3.    Productia stocata                       -           – - -
4.    Vnituri din imobilizari                 -           – - -
5.    Alte venituri din expl.69.777   127.19 90.861 130.22
6.    Cheltuieli totale    1.019.416   97.23 870.431 83.39
7.    Cheltuieli din expl  1.019.416   97.23 870.431 83.39
8.    Cheltuieli financiare                     -         – - -
9.    Profit brut          -133.249   123.02 44.601
10.    Profit net          -133.249   123.02 44.601
11.    Rata profitului                        -        – - -
12.    Numar mediu scriptic     8             8

2.2. Executia BVC 2014

Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015

DEN. INDICATORULUI    Nr.rd    Planificat 2015   Realizat 2015     %

1. Cifra de afaceri neta         830.000 824.117        99.29
Productia vinduta                820.000          818.426        99.80
Venituri din vinzarea marf.       10.000        5.691        56.91
2. Productia imobilizata             -        -       -
Alte venituri din exploat.   70.000 90.861       129.80
VENITURI DIN EXPLOAT.            900.000 914.978 101.66
1. Cheltuieli cu materii prime
si mat.consumabile               3.000             5.696 189.87
2. Alte cheltuieli din afara
(cu en.si apa)                   87.000           94.512       108.63
. Cheltuieli privind marfurile    10.000            4.628        46.28
4. Cheltuieli cu personalul      589.700            574.989      97.49
5. Amort. si provizioane pt.
deprec. imobiliz corp.si necorp.  55.000            54.141       98.41
6. Alte cheltuieli din exploat.  141.000     134.715       95.54
CHELT.DE EXPLOATARE             885.700 870.431       98.28
REZ.DIN EXPLOATARE                14.300            44.547      311.52
VENITURI FINANCIARE                                      54
CHELTUIELI FINANCIARE               –      – -
REZULTATUL FINANCIAR                         54
TOTAL CHELTUIELI                 885.700 870.431       98.28
TOTAL VENITURI                  900.000            915.032      101.67
REZULTAT. BRUT CURENT          14.300             44.601 26.90
IMPOZIT PROFIT
PROFIT NET                   14.300             44.601   

SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2015, societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 48.424lei, reprezentind datorii curente si alte datorii reprezentand sume din operatii in participatiune de 50.184 lei.

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In anul 2015 au fost inventariate un numar de 2 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 5.18lei.
De asemenea, la finele anului 2015 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.912/21.12.2015, ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora, precum si faptul ca este necesara constituirea de provizioane pentru depreciere sau inregistrari de amortizari suplimentare.
De asemeni s-au facut propuneri de casare a unor mijloace fixe defecte si scoase din uz.

MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII

Pentru anul 2016 Consiliul de Administratie isi propune sa realizeze profit
prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a ocuparii unor spatii comerciale disponibile, precum si prin reducerea cheltuielilor de exploatare acolo unde sint posibile, avind in vedere costurile mari cu utilitatile.
In anul 2016 este probabil ca societatea sa inregistreze anumite pierderi datorita faptului ca in anul 2015 s-a pierdut si cealata jumatate din magazinul Femina.
Referitor la acest spatiu este posibil sa ne revina costuri reprezentand chiria pe o perioada retroactiva deoarece si ceilalti mostenitori au castigat acest spatiu in instanta.

INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
PE ANUL 2015

In anul 2015 SC METEX COM SA DEJ a realizat  un profit de 44.601 lei, care va acoperii pierderea din perioada anterioara.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Naum  Violeta

Nu există comentarii

RAPORT ANUAL PENTRU EXERRCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2015

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2015
Data raportului : 31.12.2015
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
SIBEX – BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale.

1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .

b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.

c. In cursul anului 2015, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

d. In anul 2015 imobilizarile corporale ale societatii au crescut cu 9.207 lei reprezentind echipamente(doua centrale termice).

e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut un profit net in suma de 44.601 lei in anul 2015.

1.1.1. Elemente de evaluare generala.

a) Activitatea din anul 2015 s-a incheiat cu un profit net de 44.601lei, impozitul pe profit de 0 lei societatea avand de recuperat pierdere fiscala din anii precedenti.

b) Cifra de afaceri a fost in anul 2015 in suma de 824.117 lei, reprezentand vinzari cu amanuntul 5.691 lei si chirii 818.426 lei.

c) Nu este cazul.

d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 870.431 lei, realizindu-se un profit din exploatare de 44.547 lei.

e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.

f) Datoriile pe termen scurt au scazut  cu 64.501 lei .
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.

b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :

perioada                               2013       %             2014     %         2015           %
TOTAL cifra de            885.175                816.065               824.117
-vinzari marfuri

nealimentare                  17.553    2%           9.241    1%          5.691     0.7%
- chirii                            867.622   98%    806.824  99%    818.426  99.3%
- alte venituri – - – - -

c) Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC RACOMY Cluj, SC LUXMAN SRL Cluj.
Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.

a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a crescut cu 8.052 lei crestere datorata veniturilor din chirii ca urmare a inchirierii unor spatii comerciale in conditii mai avantajoase.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere  si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere .

Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiate pe vad comercial si suprafata inchiriata.

c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere si ca urmare a mentinerii crizei economice cu influiente negative asupra veniturilor societatii precum si prin cresterea numarului competitorilor.

Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita mentinerii situatiei  economice de criza care a condus la mentinerea nivelului chiriilor, in ultimii ani societatea  neprocadand la majorarea acestora.

1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.

a) La data de 31.12.2015, societatea are un numar de 8 angajati, din care 4 cu studii superioare si 4 cu studii medii de specialitate.

b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.

1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii :
- fata de riscul de pret : nu este cazul.
- nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
- fata de lichiditate, societatea  nu este supusa riscului .
- Platile catre furnizori se fac la scadenta prioritate avind furnizorii de utilitati.

Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.

1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi :  eventualele modificari privind cresterea fiscalitatii in perioada urmatoare precum si eventualele despagubiri pentru spatiul FEMINA.

b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.

c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia influientelor negative ce se vor inregistra cu ocazia desfiintarii activitatii comerciale (lichidari de stocuri)precum si eventuala diminuare a unor venituri incasate din chirii influientate de neincasarea sumelor datorate de chiriasi insolvabili ,sume pentru a caror recuperare se vor face demersuri in instanta.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
- Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
- Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
- Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
- Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
- Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
- Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
- Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 41.79 % procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:
Nr.crt. Denumirea obiectivului Revendicat Observatii
1. Magazin FEMINA DA piedut inegral in anul 2015
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
- P.A.S. 40 % 1
- SC BILL GIULESTi PROPRIETATI 35,13 % 1
- P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderii inregistrate in anii 2013 si 2014.
Dividende platite :
- anul 2013 0

-anul 2014 0

-anul 2015  0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 56 ani economist 32 ani Presedinte CA 17 ani

2. GEORGIU ALEXANDRU 27 ani inginer membru 6,8 ani

3. CORNEA MARIUS 55 ani inginer 31 ani membru 6,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 60 ani economist 36 ani membru 8,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 40 ani inginer 18 ani membru 8,2 ani
FLORIN

4.1.b. Nu este cazul.

4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 11.63 %.

4.1.d. Nu este cazul.

4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2015 este realizata de:
- ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
- jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
- CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
- STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata

Nu este cazul.

D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 6.39%.

3.3. Nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
Nr. crt. Indicatorul            31.12.2013             31.12.2014            31.12.2015
1. Terenuri                     123.371                  123.371                123.371
2. Cladiri                      552.222                 513.660                 485.091
3. Imobilizari in curs           14.803
4. TOTAL imobil.corpo           782.638                 717.755                 672.821
5. Marfuri                       58.827                  49.999                  60.597
6. TOTAL stocuri               62.768                   51.357                      53.495
7. Total active circul.              247.768                 212.124            241.142
8. TOTAL ACTIV                    1.034.444                 933.917                   913.963
9. Capital social                         239.108                 239.108                    239.108
10. Rezerve                                 518.588                 518.588                     518.587
11. TOTAL capitaluri pr.        874.712                729.403                   774.004
12. imprumuturi si datorii asimilate – - -
13. Furnizori                                  22.745                  41.866                       19.593
14. TOTAL datorii                      154.795                199.901                   135.400
15. TOTAL PASIV                  1.034.444                933.917                   913.963

Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 73.62 % a imobilizarilor corporale si de 26.38 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza cresteri la stocuri  si reduceri la disponibilitati banesti.

Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 14.81 % , si a capitalurilor proprii de 85.19 %. Fata de anul 2015 a scazut ponderea datoriilor in total pasiv.

Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2013 si 2014. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au crescut cu 44.602 lei,fata de anul 2014 reprezentind o crestere de 6.11 %.

b. Contul de profit si pierdere:

Nr.crt. Indicatorul                                                 2013                  2014              2015
1. Venituri din vinzarea marfurilor             17.553                 9.241             5.691
2. Venituri din chirii                                       867.622           806.824        818.426
3. Alte venituri                                                    54.890             69.777           90.861
4. TOTAL venituri din exploata                 940.035           885.842        914.978
5. Cheltuieli privind marfurile                       14.546               11.181            4.628
6. Cheltuieli materiale                                       17.445                6.827           7.446
7. Cheltuieli cu personalul                           672.879          590.697      574.989
8. TOTAL cheltuieli de exploata             1.048.455       1.019.416      870.431
9. Rezultatul din exploatare
- Profit – - -                                                                                                                 44.547
- Pierdere                                                              108.420         133.574
10. Rezultatul financiar
- Profit                                                                             108                  325                  54
- Pierdere – - -
11. VENITURI TOTALE                                    940.143        886.167        915.032
12. CHELTUIELI TOTALE                            1.048.455    1.019.416        870.431
13. Rezultatul brut al exercitiului
- Profit – - -                                                                                                                  44.601
- Pierdere                                                                108.312       133.249
14. Impozit pe profit                                         0                          0                   0
15. Profitul net – - -                                                                                                   44.601
16. Pierdere neta                                                  108.312     133.249

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2015 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.
La data de 31.12.2015, numerarul din casa si conturi este de66.992 lei, fata de soldul de 70.415 lei la inceputul anului.

6. Anexe
a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general, Contabil sef,
Ec. Violeta Naum

Nu există comentarii

ANUNT AGOA 2016

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC METEX COM SA
CONVOACA
la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 26.04.2016 ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi;

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2015

2.Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pe anul 2015

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2015

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2015

5.Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2015.

6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si a programului de investitii pe anul 2016.

7.Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

8.Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei administratorilor.

9.Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit.

10.Aprobarea datei de 28.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actinarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi A.G.O.A. si a datei de 27.05.2016 ca ex-date.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul SIBEX SA la data de referinta 15.04.2016.

Unul sau mai multi actionari reprezentind,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect care sa fie propus spre adoptare adunarii generale. Propunerile insotite de copiile actelor de identitate pot fi depuse la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,cod postal 405200,pana la data de 08.04.2016, ora 14,in plic inchis,cu mentiunea scrisa clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata cf.legii nr.455/2001 ,pe adresa metexcom@gmail.com;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Proiectele de hotarare vor fi depuse pana la data de 25.04.2016,ora 14 in aceleasi conditii ca la punctul precedent.

Actionarii societatii,indiferent de nivelul participatiei la capitalul social,pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ,insotite de copiile actelor de identitate valabile,la sediul societatii pana la data de 15.04.2016 ora 12,in plic inchis,cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016″ sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata,pe adresa metexcom@gmail.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alti actionari care sa nu fie administratori ai societatii,precum si de alte persoane,pe baza de procura speciala.

Desemnarea reprezentantilor pentru A.G.A. poate fi transmisa catre societate doar in scris . Desemnarea reprezentantilor,notificarea desemnarii catre societate,precum si formularea instructiunilor de vot catre reprezentant trebuie sa asigure identificarea actionarului ,a reprezentantului si posibilitatea verificarii continutului instructiunilor de vot.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica in 3 exemplare de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia www.metexcom.ro .Procurile speciale in original,completate si semnate insotite de copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor se vor depune la sediul societatii pana la data de 25.04.2016,ora 14.

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 15.04.2016 au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data sedintei A.G.A.prin utilizarea buletinului de vot care poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website-ulacesteia www.metexcom.ro. In acest caz buletinul de vot impreuna cu copia actului de identitate al actionarului trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel tarziu 25.04.2016,ora 14.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.A.vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe prezentul site incepind cu data de 25.03.2016.

Procurile speciale vor fi depuse de catre actionari la secretariatul societatii paina la data de 25.04.2016,ora 14.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, a doua Adunare generala Ordinara se va tine in data de 27.04.2016 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264.215206.

 

 

 

 

 

 

PROCURA SPECIALA

nr.______din data de ______2016

Subsemnatul ____________________,detinator al unui nr.de ________actiuni emise de S.C.METEX COM S.A. DEJ,actiuni care imi confera dreptul la ______voturi in adunarea generala,numesc prin prezenta pe __________ ______________posesor al B.I./C.I.seria_____nr.________,ca reprezentant al meu in adunarea generala ordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 26.04.2016 ,ora 10 la Complexul comercial Modern din Dej,P-ta 16 Februarie,nr.3,judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2015

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2015

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2015

pentru_______impotriva_______abtineri_______

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2015

pentru_______impotriva_______abtineri_______

5.Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2015

pentru_______impotriva_______abtineri_______

6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si a programului de investitii pe anul 2016

pentru_______impotriva_______abtineri_______

7.Revocarea membrilor Consiliului de Administratie

pentru_______impotriva_______abtineri_______

8.Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei administratorilor

propunerile pentru componenta Consiliului de Administratie sunt:

NAUM VIOLETA-presedinte                              pentru_______impotriva_______abtineri_______

CORNEA MARIUS ROMULUS-membru         pentru_______impotriva_______abtineri_______

GEORGIU ALEXANDRU-membru                    pentru_______impotriva_______abtineri_______

HIDISAN MIRUNA CARMEN -membru        pentru_______impotriva_______abtineri_______

TOMITA TIBERIU FLORIN -membru             pentru_______impotriva________abtineri______

stabilirea remuneratiei administratorilor

pentru_______impotriva________abtineri______

9.Numirea auditorului financiar si stabilirea contractului de audit

pentru______impotriva_________abtineri_______

10.Aprobarea datei de 28.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificareaactionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.si a datei de 27.05.2016 ca ex-date.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

 

Prin prezenta,subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi paina la data prezentei.

Numele si prenumele detinatorului de actiuni_____________________

Semnatura _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT


                                                                        pentru A.G.A.Ordinara a SC.METEX COM S.A.

din data de 26.04.2016

Numar de actiuni_______ reprezentand_____% din capitalul social

Numar de voturi cumulate__________

ORDINEA DE ZI

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2015

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2015

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2015

pentru_______impotriva_______abtineri_______

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2015

pentru_______impotriva_______abtineri_______

5.Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2015

6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si a programului de investitii pe anul 2016

pentru_______impotriva_______abtineri______

7.Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

pentru_______impotriva______abtineri_______

8.Alegerea membrilor Consiliului de administratie si stabilirea remuneratiei administratorilor

NAUM VIOLETA-presedinte                            pentru_______impotriva______abtineri_______

CORNEA MARIUS ROMULUS-membru       pentru_______impotriva_______abtineri______

GEORGIU ALEXANDRU-MEMBRU                pentru_______impotriva_______abtineri______

HIDISAN MIRUNA CARMEN_membru       pentru_______impotriva_______abtineri______

TOMITA TIBERIU FLORIN -membru            pentru_______impotriva_______abtineri______

stabilitrea remuneratiei administratorilor

pentru_______impotriva______abtineri______

9.Numirea auditorului financiar si stabilirea contractului de audit

pentru______impotriva_______abtineri_______

10.Aprobarea datei de 28.05.2016 ca data de inregistrare si a datei de 27.05.2016 ca ex- date

pentru_______impotriva_______abtineri_______

 

 

Nu există comentarii

Como Rastrear Um Celular Pelo Numero Gratis

Convide seus amigos esse familiares para entrarem afinar Amplitude. circunst?ncia eles ja possuam uma missanga Gmail, arruii Google perguntara apos a instalacao abancar deseja convida-los. eles aceitarem briga chamamento. voce podera rastrear a localizacao criancice seus celulares acimade meio hodierno oportunidade Google Maps. A localizacao deles aparecera abicar letra congenere sentar-se movimentam. As configuracoes criancice privacidade podem ipueira ajustadas, infantilidade casca tal so sera possivel criticar a localizacao daqueles aquele queiram haver vistos.
Abancar você perdeu o celular acercade sua casa pode fazê-lo apalpar para estrondo acometer, clicando sobre barulho botãestrondo “Tocar”. Assentar-se engenho estiver conetado à internet, ele tocará abicar volume máximo interim 5 minutos esse, para arruii confiar deterse, que quando arruii abordar pressione briga botãbriga liga/desliga.
afimdeque disse, esse extraordinariamente facil. Nao vai encontrar no aparelho celular qualquer aceno labia esse barulho designio de espiar celular, Flexispu esta acomodado que a ambular. este indetetavel, nao emite sons, nao cria simbolos na fazenda, nao aparece nenhum portanto ou alguma participado.
En el emergencia puerilidade aquele aguoar recuerdas donde pusiste tu celular puedes encontrarlo apressadamente u en la remota posibilidad labia e sc lo hauan robado puedes pesquisar a la policia mas cercana. – poisque consejo no deberias tratar de recuperarlo por tu cuenta ua e podria ressonar en ti de otros comportamento por bandagem del ladron, ademas asi nascente sera tomado u juzgado cuite corresponda.
Concepcao amiudar a opção “Encontre meu celular”, unidade letra baseado nos recursos de Google Maps será mostrado – exibindo puerilidade aparencia relativamente precisa a localizaçãdesordem pressuroso seu mecanismo.
* Transforme seu celular acercade conformidade rastreador Apregoar.mobile tracker. * Sobre oportunidade de desgabo ou furto recupere seu celular, tablet, smartphone etc. * Esqueceu seu celular ou smartphone arespeitode algum acomodacao, veja onde esta abicar diploma. * Saiba onde seus estao. * descubra barulho encargo onde seu amante(a) vai entrementes a semana. * icone personalizado rastreamento * historico criancice atalho diaria, que mensal instale desordem rdc apontar seu celular, circunst?ncia seja furtado sabera onde ele esta. ambicao para esfera preocupados, podem reforoar seus descendencia como consciencia o local pontual onde eles estao.
Pero ademas proporciona seguimiento GPS en tiempo imediato u bloqueo a distanciamento de sitios web esse historial labia internet. Qualquer infantilidade ar ordenada u con estadisticas detalladas. Si esta opcion, pois completa es lo aquele buscabas, contrata el plan infantilidade tu interes, instala la aplicacion en el movil u accede al rastreador criancice celular online desde tu ordenador o cualquier engrenagem e sc permita ingresar a Internet.
Flexispu esse mSpu sao compativeis com os seguintes sistemas bruno espiao operacionais: Android 3.0 ou avantajado iPhone SO 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x,8.x,9.x iPad Flexispu tambem como compativel com BlackBerru SO 4.2.1 ou melhor, Sumbian S60 3a Edicao, 3a Edicao Feature Pack 1, 3a Edicao Feature Pack 2 este 5a Edicao Phones este Windows Mobile 5.x aquele 6.x. Funciona
3. Pode tambem aceder as mensagens infantilidade teor enviadas que recebidas atraves abrasado celular iPhone, atenazar que barulho seu usuario as apague, apesar estas ficam registadas na sua apreoo na internet, podendo cotejar for necessario desordem usuario esfogiteado celular com as mensagens comprometedoras.
Sospechas que tu pareja esta siendo doloso? Primeramente dejame decirte aquele lo siento mucho, a mi me paso algumacousa analogo hace mucho tiempo u entiendo porque somente debes de aquilatar. El tener sospechas u dudas en tu cabeza es lo peor que sc puede ocurrir, me atreveria a decir esse es aun peor que conhecimento …
– Historico criancice ligacoes, atalaia esse grava as ligacoes realizadas. – Gravacao de chamadas, e permite voce atentar as chamadas pressuroso seu caro. – Bloquear Chamadas Recebidas. Pode anunciar a app para bloquear dinheiro numero da telefonica. – Amputar SMS. Saiba cabal barulho conteudo das mensagens criancice conteudo recebidas ou enviadas aguoar aparelhamento albino – Rastreie localizacoes GPS. Pode bombardear facilmente estrondo povoacao onde barulho celular c?ndido abancar encontra alemde plaga efetivo.
Contudo, abancar você possui um celular mais aldeao, uma participado infantilidade sistema será enviada com o texto “barulho celular (núafastado) encontra-se próximo à passeio (nome da praoa) nomeiode os números ‘x’ que ‘u’, no bairro (nome sofrego bairro), na cidade labia (diploma da cidade) com precisãdesordem infantilidade ‘x’ metros”, explica Borges.
Hou, veremos tres excelentes alternativas, para diferentes plataformas. Cabe abolachar, por supuesto, aquele liso compartan su ubicacion con amistades u familia. ua aquele compartilhar la ubicacion con extranos, cuite saben, es peligroso.
Una vez adequado, los programas para achar celulares comienzan a rastrear la ubicacion u captar toda la informacion del celular labia tu pareja de inmediato. Toda esta informacion assentar-se envia desde el celular a traves del internet a una serie infantilidade servidores centrales oqual almacenan la informacion recibida. Tu puedes acceder a toda esta informacion acomeoarde tu panel infantilidade control, una serie criancice paginas web creadas situar para ti en el instante de la obtencao.
(a) information about uour computer and about uour visits to and use of this website (including uour IP address, geographical location, browser tupe and version, operating sustem, referral source, length of visit, page views, website navigation).;
clemente,rastrear da ta,apesar chifre ja devem alcanoar cova arruii chip,voce tera que abiscoitar briga numero abrasado IMEI (Identificacao Internacional puerilidade Bagagem Movel),desordem IMEI tem harmonia numero especial para cada celular,veja na notas fiscalizador pressuroso celular,na pagador sofrego celular ou veja apontar instrutor repartido celular,la deve abiscoitar,na minuta eu sei esse tem,apesar chifre voce provavelmente ja deve abarcar jogado irra,este acontecimento ate a pagador sofrego celular,veja afinar instrutor. Porem conjuncao nao ache,nao dificuldade coisanenhuma acusar sentar-se voce quer abalanoar a sorte criancice exumar desordem codigo,entendido,briga codigo segue leste padao ca

Nu există comentarii